Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen weGoo en de afnemer.

1.2 weGoo  is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 69240639.

1.3 weGoo handelt via het internet met behulp van de websites www.wegoo.nl .

1.4 Als de afnemer verwijst naar haar eigen algemene voorwaarden bij het afsluiten van een overeenkomst, dan sluit weGoo deze uitdrukkelijk uit, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen door weGoo gedaan zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Afbeeldingen van producten dienen slechts ter illustratie en kunnen derhalve afwijken van de werkelijkheid, hieraan kunnen géén rechten ontleend worden.

2.3 Opdrachten zijn geldig indien zij door weGoo zijn aangenomen dan wel wanneer aan de uitvoering is begonnen.

2.4 In beginsel wordt uitvoering aan de opdracht gegeven indien de gevraagde financiële zekerheden zijn behaald. Indien geleverd wordt op basis van facturatie na de levering, dient aannemelijk te zijn dat de aan weGoo verstrekte informatie juist en volledig is.

2.5 weGoo is gerechtigd onderzoek te doen naar de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens alvorens een overeenkomst te aanvaarden dan wel met de uitvoering daarvan aan te vangen. Het in uitvoering nemen van de opdracht impliceert niet dat weGoo verantwoordelijk is voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

2.6 weGoo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor overeenkomsten te weigeren dan wel om aanvullende informatie te verzoeken. weGoo is niet informatieplichtig met betrekking tot redenen van de weigering om de overeenkomst aan te gaan.

2.7 Bestelde artikelen die weGoo speciaal op uw verzoek heeft ingekocht, kunnen NIET geannuleerd worden. weGoo behoudt zich het recht voor om vooruitbetaling te verlangen, alvorens zij de artikelen inkoopt.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Prijzen op de website zijn inclusief BTW en vermeld in Euro (€).

3.2 Prijzen zijn exclusief eventuele vervoers- en opslagkosten.

3.3 weGoo behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen en tarieven te wijzigen. De afnemer zal hiervan middels een elektronisch of schriftelijk bericht op de hoogte worden gesteld. De afnemer heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 2 dagen na ontvangst van de mededeling, tenzij de prijsverhoging geschiedt naar aanleiding van wettelijke bepalingen.

3.4 weGoo zal prijs- en tariefwijzigingen kenbaar maken op haar website. Bij het plaatsen van (nieuwe) bestellingen is de afnemer aan de gewijzigde prijzen en tarieven gebonden.

3.5 Aan kennelijke foutieve prijsinformatie kan de afnemer geen rechten ontlenen. weGoo is niet verantwoordelijk voor druk- of zetfouten.

3.6 Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. De aanbiedingen op onze website zijn vrijblijvend, tenzij er uitdrukkelijk anderszins wordt bepaald. Elke aanbieding geldt zolang de voorraad strekt en is alleen geldig binnen Nederland en België. weGoo is bevoegd uw bestelling(en) te annuleren als de bestelde producten niet meer leverbaar zijn.

Artikel 4. Betaling

4.1 De afnemer kan tijdens het orderproces op de website van weGoo kiezen uit diverse betaalmogelijkheden.

4.2 Indien de afnemer kiest voor vooruitbetaling, verplicht de afnemer zich om binnen een termijn van 10 werkdagen het op het scherm getoonde totaalbedrag bedrag te storten of over te schrijven op de aangegeven bankrekening. De gegevens van de overeenkomst zijn door de afnemer af te drukken dan wel elektronisch op te slaan. Het niet voldoen aan deze voorwaarde ontslaat partijen niet van de verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst. Levering van goederen vindt plaats nadat voldoende financiële zekerheid is verkregen.

4.3 Indien de afnemer een verschuldigd bedrag niet voldoet binnen de gestelde termijn is weGoo gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.

4.4 Indien een afnemer een verschuldigd bedrag niet binnen de gestelde termijn voldoet is hij van rechtswege in verzuim zonder dat daaraan een ingebrekestelling is voorafgegaan. weGoo heeft het recht om de vordering door derden te laten incasseren. De afnemer zal in dat geval alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten vergoeden.

4.5 Bij betaling op een door weGoo aangewezen bank- of girorekening geldt de boekingsdatum van de bank, op het afschrift, als datum van betaling.

4.6 Betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van weGootot het moment dat de afnemer volledig aan haar financiële verplichtingen heeft voldaan.

5.2 De afnemer is niet gerechtigd op de door weGoo geleverde goederen pandrecht te vestigen, goederen uit te lenen, te verhuren, te verkopen, over te dragen of hoe dan ook aan derden ter beschikking te stellen zolang de afnemer niet heeft voldaan aan enige verplichting die voortvloeit uit deze overeenkomst.

5.3 Indien de afnemer niet voldoet aan enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst met weGoo, is weGoo gerechtigd om geleverde goederen terug te nemen, zulks na schriftelijke ingebrekestelling. Tevens wordt daarmee de overeenkomst als ontbonden beschouwd, waarbij het recht van weGoo op schadeloosstelling onverkort gehandhaafd blijft.

Artikel 6. Levering

6.1 Meeste Levering zullen binnen14 dagen plaats Vinden na het moment dat de overeenkomst daadwerkelijk is afgesloten en de afnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Hier valt in ieder geval onder: betaling van het verschuldigde bedrag in geval van vooruitbetaling op bankrekening.

6.2 weGoo zal de levering aan haar vrachtvervoerder beschikbaar stellen binnen 14 dagen (ten zij het product niet op vooraad is dan geld 30 dagen lever tijd) nadat de afnemer aan haar verplichting heeft voldaan.
weGoo is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de uitlevering van onze vrachtvervoerder.

6.3 weGoo heeft het recht om levering op te schorten indien er twijfels zijn over de juistheid van de aan weGoo verstrekte gegevens. Als voorbeeld kan hierbij worden gedacht aan onjuiste adresgegevens.

6.4 Levertijden die door weGoo zijn afgegeven gelden slechts bij benadering en zullen nimmer gelden als fatale termijn tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

6.5 Overschrijding van overeengekomen levertermijnen van meer dan 30 (dertig) kalenderdagen geeft de afnemer de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. De afnemer dient in dat geval een en ander door middel van een elektronisch of schriftelijk bericht kenbaar te maken. Reeds verrichte betalingen kunnen door de afnemer terug worden gevorderd van weGoo.

6.6 weGoo behoudt zich het recht voor om opdrachten in meerdere delen uit te leveren. Deze situatie kan zich voordoen indien b.v. sprake is van onvoldoende voorraad om de complete opdracht in één keer uit te leveren. In een dergelijke situatie zullen geen extra verzendkosten in rekening worden gebracht. Indien e.e.a op uitdrukkelijke verzoek van de opdrachtgever plaatsvindt kan weGoo wel extra verzendkosten in rekening brengen

6.7 Goederen die niet in het gangbare assortiment van weGoo zijn opgenomen en die op verzoek van de afnemer door weGoo worden ingekocht of geleverd, zijn uitgesloten van bovenbedoelde ontbinding, tenzij weGoo in staat is om haar overeenkomst met haar leverancier te ontbinden. Eventuele aan weGoo in rekening gebrachte kosten zullen op de afnemer verhaald worden.

6.8 weGoo is vrij om goederen door derden van haar keuze te laten bezorgen.

6.9 weGoo bepaalt de wijze van verpakking. Hierbij zal er zorg voor worden gedragen dat het risico van beschadiging van de goederen beperkt zal zijn.

Artikel 7. Zichttermijn / Ruilen
 

! Let op Tweedehands Goederen Hebben geen zichttermijn en kunnen ook niet omgeruild worden.


7.1 Alle door weGoo geleverde goederen, voortvloeiende uit overeenkomsten die middels het internet de webshop van weGoo zijn aangegaan, zullen door weGoo op verzoek van de afnemer worden teruggenomenn met uitzondering van Tweedehandse Goederen en Ontzegelde Games. Hierbij geldt een zogenoemde zichttermijn van 14 kalenderdagen na verzending van de goederen.
Ruilen: Ook goederen die op verzoek van de klant omgeruild moeten worden, vallen onder de voorwaarden van Artikel 7.

7.2 De goederen kunnen alleen aan weGoo worden geretourneerd indien zij onbeschadigd, ongebruikt en in de originele, ongeopende verpakking zijn.
Let op: De verpakking mag ook niet zijn beschreven of beplakt zijn met stickers o.i.d.
Indien afgeweken wordt van bovengenoemde voorwaarden, kan weGoo​ de goederen helaas niet retour nemen.

7.3 De afnemer dient de goederen voor eigen rekening en risico aan weGoo te retourneren. In verband met punt 7.2 is het noodzakelijk dat goederen in een fatsoenlijke omdoos geretourneerd worden.

7.4 Na ontvangst van de goederen en na beoordeling door weGoo op schade en/of gebruik zal weGoo het goederenbedrag op een door de afnemer aangegeven bank- of girorekening overmaken.
Verrekening van transport-kosten zal hierbij niet plaatsvinden.
 

7.5 Goederen die in aanbieding zijn kunnen niet geretourneerd of omgeruild worden.


7.6 Zendingen die niet of onvoldoende zijn gefrankeerd, of niet vooraf zijn zullen NIET door weGoo worden geaccepteerd.

Artikel 8. Garantie

! Let op Tweedehands Goederen hebben geen Garantie.

8.1 Op de goederen die weGoo levert, geldt een garantietermijn van 3 maanden met uizondering van Tweede hands producten. De garantie houdt in dat in geval van defecte goederen deze door een vervangend product zal worden omgeruild indien Wegoo heeft vastgesteld dat sprake is van een defect.

8.2 weGoo zal nimmer gehouden zijn schadevergoeding te voldoen die hoger is dan de oorspronkelijke waarde van de defecte goederen.

8.3 De garantie vervalt indien de afnemer zich niet heeft gehouden aan de bedieningsvoorschriften en/of de onderhoudsvoorschriften.

8.4 De garantie vervalt indien sprake is van normale slijtage of ge- of verbruik.

8.5 De garantie vervalt indien het defect wordt veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik door de afnemer of door haar ingeschakelde derden.

8.6 De garantie vervalt indien de afnemer of door haar ingeschakelde derden zelfstandig reparaties en/of wijzigingen aan de goederen heeft verricht of heeft doen verrichten.

8.7 weGoo kan verlangen dat de goederen aan haar ter beschikking worden gesteld ter beoordeling van het defect en ten einde e.e.a. te kunnen claimen bij haar leverancier.
De transport- en verzekeringskosten zijn voor rekening en risico van de afnemer.
Zie ook artikel 9.

8.8 weGoo of door haar ingeschakelde derden (bijvoorbeeld de leverancier van de goederen) zullen beoordelen of de garantieclaim terecht is. Deze beoordeling is bindend voor de afnemer.

Artikel 9. Reclame / Retour

9.1 De afnemer is verplicht om geleverde goederen direct na in ontvangstname te inspecteren op klaarblijkelijke gebreken. Eventuele reclames worden door weGoo in behandeling genomen indien zij binnen de garantietermijn aan weGoo kenbaar zijn gemaakt, waarbij duidelijk omschreven wordt wat de aard en omvang van de gebreken zijn. Tevens dient verwezen te worden naar het ordernummer / factuurnummer van weGoo waaronder de overeenkomst tot stand is gekomen.

9.2 Slechts na toestemming van weGoo kunnen goederen worden geretourneerd. De afnemer zal zich hierbij houden aan redelijkerwijs te stellen voorwaarden van weGoo.

9.3 Het retour zenden van goederen is voor rekening en risico van de afnemer.

9.4 weGoo, of door haar ingeschakelde derden, zal beoordelen of de klacht te wijten is aan een defect van het geleverde product. Indien de klacht het gevolg is van een defect product, zal weGoo in overleg met de klant een nieuw product opsturen of teruggave doen van de betaling minus de verzendkosten.

Let op:
Retourzendingen altijd met inachtneming van het volgende:
1. Retouren dienen binnen 5 dagen na het accord met weGoo is afgesloten naar:

adres:
weGoo
Mosterdhof 56
6931 AN Westervoort


2. De afnemer dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking.
Vermeld duidelijk Factuur nummer en naam op de buitenkant van de zending.
3. De afnemer is verantwoordelijk voor een adequate verzendwijze.
4. Zendingen die niet of onvoldoende zijn gefrankeerd, of niet vooraf zijn aangemeld zullen NIET door weGoo worden geaccepteerd

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 weGoo is niet verplicht tot vergoeding van geleden schade die direct of indirect voortvloeit uit of ontstaan is door gebreken aan geleverde goederen, of door niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen. Bovenstaande is niet van toepassing indien sprake is van grove schuld of opzet.

10.2 weGoo is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade (omzetschade, derving van inkomsten e.d.) gegevensverlies of -vermindering en/of daarmee samenhangende vervolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.

10.3 weGoo is niet aansprakelijk voor schade die door haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden zijn veroorzaakt tenzij sprake is van grove schuld of opzet.

10.4 Schade door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of handelen door de afnemer of door haar ingeschakelde derden is geen aansprakelijkheid voor weGoo.

10.5 Aansprakelijkheid van weGoo, voortvloeiende uit de met de afnemer afgesloten overeenkomst, is beperkt tot het goederenbedrag, exclusief omzetbelasting.

10.6 Aanspraken dienen middels een elektronisch  bericht te worden gemeld binnen een termijn van 5 werkdagen na uitvoering van de overeenkomst, bij gebreke hiervan vervallen alle aanspraken.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Overmacht is elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van verplichtingen aan de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Overmacht situaties kunnen onder meer ontstaan ten gevolge van brand, overstromingen, aardschokken en dergelijke omvangrijke natuurlijke gebeurtenissen. Tevens kan als overmacht worden aangemerkt: brand, diefstal, stakingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering door toeleveranciers, storingen in het telecommunicatienetwerk of -systemen of het niet beschikbaar zijn van het internet of de internetsite van weGoo.

11.2 In geval van overmacht kan weGoo haar verplichting aan de afnemer niet nakomen. De verplichting aan de afnemer wordt opgeschort tot het moment dat de overmacht situatie niet meer aanwezig is.

11.3 Indien de overmacht situatie langer duurt dan 2 maanden, kan de afnemer middels een elektronisch of schriftelijk bericht ontbinding van de overeenkomst verlangen.

Artikel 12. Links

12.1 weGoo is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van gedrags- en/of privacyregels op sites waarnaar op de site van weGoo wordt verwezen. Verwijzingen naar andere sites impliceert eveneens geen goedkeuring van weGoo met betrekking tot de inhoud van deze sites.

Artikel 13. Privacy

13.1 weGoo zal de gegevens van afnemers uitsluitend gebruiken ten behoeve van de verwerking van aanbiedingen en overeenkomsten.
weGoo respecteert de privacy van haar klanten en zal er dan ook voor zorgdragen dat de persoonlijke gegevens die ons verstrekt worden bij het plaatsen van een order zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Uw gegevens worden nimmer meer inzichtelijk gesteld voor derden, verhuurd of verkocht aan derden.

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van en met weGoo is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Instemming

15.1 Indien u bij weGoo een bestelling plaatst, verklaart u zich akkoord met al onze bovenstaande voorwaarden.

Copyright © 2014 Wegoo